Ieeja

Aizmirsi savu paroli?
Vēl neesat reģistrējies? Reģistrācija

Grozs

jūsu grozs ir tukšs

Atbildīgā persona par persondatu apstrādi tiešsaistes veikalā www.omaart.ee ir Omaart OÜ (reģistrācijas kods 12609924), kas atrodas Tuukri põik 6, Tallinā. Tālrunis +372 605 9559 un e-pasts info@omaart.ee

Kādi persondatus tiek apstrādāti?

  • Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese
  • Preču piegādes adrese
  • Bankas konta numurs
  • Preču un pakalpojumu izmaksas un ar maksājumiem saistītie dati (pirkumu vēsture)
  • Klientu atbalsta dati

Kādam nolūkam persondatus apstrādā? Persondatus izmanto klientu pasūtījumu pārvaldībai un preču piegādei. Omaart OÜ nodod nepieciešamos persondatus pilnvarotajam apstrādātājam Esto AS maksājumu veikšanai. Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti iegādāto preču un pakalpojumu pārskata sagatavošanai un klientu vēlmju analīzei. Bankas konta numuru izmanto, lai atgrieztu maksājumus klientam. Persondatus, piemēram, e-pasta adresi, tālruņa numuru, klienta vārdu, apstrādā, lai atrisinātu ar preču un pakalpojumu sniegšanu saistītas problēmas (klientu atbalsts). Tiešsaistes veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti, lai sniegtu informācijas sabiedrības pakalpojumu un veiktu tīmekļa lietošanas statistiku.

Juridiskais pamats Persondatu apstrāde notiek, lai izpildītu līgumu ar klientu. Persondatu apstrāde notiek, lai izpildītu juridisko pienākumu (piemēram, grāmatvedību un patērētāju strīdu risināšanu).

Saņēmēji, kam persondatus nodod Persondatus nodod tiešsaistes veikala klientu atbalstam, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi un risinātu klientu problēmas. Vārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi nodod klienta izvēlētajam transporta pakalpojumu sniedzējam. Ja preces piegādā kurjers, papildus kontaktinformācijai tiek nodota arī klienta adrese. Persondatus var nodot IT pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams tiešsaistes veikala funkcionalitātes vai datu uzglabāšanas nodrošināšanai.

Drošība un piekļuve datiem Piekļuve persondatiem ir pieejama tiešsaistes veikala darbiniekiem, kas var piekļūt persondatiem, lai atrisinātu tehniskas problēmas, kas saistītas ar tiešsaistes veikala izmantošanu, un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumu. Tiešsaistes veikals īsteno atbilstošus fiziskus, organizatoriskus un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu persondatus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, zaudējuma, maiņas vai nelikumīgas piekļuves un atklāšanas. Persondatu pārsūtīšana tiešsaistes veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējam un datu uzglabāšanai) notiek saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp tiešsaistes veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem ir pienākums nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus persondatu apstrādē.

Persondatu piekļuve un labošana Persondatiem var piekļūt un tos labot tiešsaistes veikala lietotāja profilā. Ja pirkums veikts bez lietotāja konta, persondatiem var piekļūt caur klientu atbalstu.

Piekrīšanas atsaukšana Ja persondatu apstrāde balstās uz klienta piekrišanu, klientam ir tiesības atsaukt piekrišanu, paziņojot par to klientu atbalstam caur e-pastu.

Datu glabāšana Slēdzot tiešsaistes veikala klienta kontu, persondatus izdzēš, izņemot gadījumus, kad šādus datus nepieciešams glabāt grāmatvedības nolūkos vai patērētāju strīdu risināšanai. Ja tiešsaistes veikalā pirkums veikts bez klienta konta, pirkumu vēsture tiek glabāta trīs gadus. Gadījumos, kad ir strīdi, kas saistīti ar maksājumiem un patērētāju strīdiem, persondatus glabā līdz prasījuma izpildei vai līdz derīguma termiņa beigām. Grāmatvedības nolūkos nepieciešamos persondatus glabā septiņus gadus.

Datu dzēšana Lai dzēstu persondatus, jāsazinās ar klientu atbalstu caur e-pastu. Dzēšanas pieprasījumam atbild ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tā saņemšanas, un tiek precizēts datu dzēšanas periods.

Datu pārsūtīšana Pieprasījumam par persondatu pārsūtīšanu, kas iesniegts caur e-pastu, atbild viena mēneša laikā. Klientu atbalsts pārbauda personas identitāti un informē par persondatiem, kas jāpārsūta.

Tiešā mārketinga ziņojumi E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti, lai sūtītu tiešā mārketinga ziņojumus, ja klients ir devis tam piekrišanu. Ja klientam nav vēlēšanās saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, viņam jāizvēlas atbilstoša atsauce e-pasta ziņojuma kājenē vai jāsazinās ar klientu atbalstu. Ja persondatus apstrādā tiešā mārketinga nolūkos (profilēšana), klientam ir tiesības iebilst gan sākotnējai, gan turpmākai savu persondatu apstrādei, ieskaitot profilēšanas analīzi, kas saistīta ar tiešo mārketingu, paziņojot par to klientu atbalstam caur e-pastu (šāda informācija jāsniedz skaidri un atsevišķi no jebkuras citas informācijas).

Strīdu risināšana Strīdi, kas saistīti ar persondatu apstrādi, tiek risināti caur klientu atbalstu (info@omaart.ee). Uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).